Τραγούδια

Μη Φοβάσαι

Στίχοι

Διάλεξες να γίνεις μαθητής δικός μου
και να πολεμήσεις καθετί κακό.
Βλέπω στην καρδιά σου τον πόθο
να κερδίσεις τον ουρανό.

Θα αντέξεις! Γερά!
Είμαι πάντα κοντά!
Κι αν στη μάχη που δίνεις, σκοντάψεις και πέσεις,
να με καλέσεις και θα 'ρθω γοργά,
θεϊκή συντροφιά σου...

Κράτησε γερά ό,τι έχεις!
Μη φοβάσαι, Εγώ είμ' εδώ!

Σου 'χω ετοιμάσει άφθαρτο στεφάνι·
πρόσεξε να μην το χάσεις μοναχά!
Σε φοβίζει, ξέρω, η μάχη
και ο πειρασμός σε χτυπά.

Μη φοβάσαι! Μπορείς!
Φτάνει να κρατηθείς!
Ξέρω πως λαχταράς στο πλευρό μου να ζήσεις·
κι αν με αφήσεις, θα έρθω κοντά,
θεϊκή συντροφιά σου...

Κράτησε γερά ό,τι έχεις!
Μη φοβάσαι, Εγώ είμ' εδώ!

Συνεπείς

Στίχοι

Ξεκινάμε γοργοί στις επάλξεις της πίστης
τον αγώνα για νίκες στου κόσμου τη δίνη,
πεθυμώντας καθένας μας τώρα να γίνει
του Χριστού ένας αγωνιστής.

Είν' ο αγώνας τραχύς, πειρασμοί, δυσκολίες,
μα το κάστρο φρουρούν στρατιώτες γενναίοι,
ισχυροί, κραταιοί, συνεπείς, ρωμαλέοι
αψηφώντας εμπόδια πολλά.

Κάθε λόγος και πράξη, κάθε ιδέα και έργο,
συνεπή στης ζωής μας τον σκοπό,
που ο καθένας θα τάξει να πετύχει, να φτάσει,
να ζήσει κοντά στον Χριστό.

Ο αγώνας σκληρός συνεχίζεται ακόμη,
το κακό πολιορκεί, ο εχθρός επιμένει,
μα στο τέλος η νίκη που μας περιμένει,
οδηγεί στους λαμπρούς ουρανούς.

Κι αν ποτέ ο εχθρός τον στρατιώτη λαβώσει
κι αν κανείς φοβηθεί πως το κάστρο θα πέσει,
αν καθένας κρατήσει την πρώτη του θέση,
ο Χριστός θα σταθεί βοηθός.

Κάθε λόγος και πράξη, κάθε ιδέα και έργο,...

Πρόμαχοι

Στίχοι

Ώρα πολέμου κι ο εχθρός πολιορκεί,
τα τείχη της ψυχής μου για να τα γκρεμίσει,
να βρεί στην κούραση τον δόλιο μαχητή,
με τρόπαια θριάμβου πίσω να γυρίσει.

Δεν είναι πόλεμος με όπλα και σπαθιά,
ξίφη και αίμα, ιαχές, βουή κι αντάρα.
Μες στης καρδιάς το μετερίζι μυστικά
χτυπά ο εχθρός, της αμαρτίας η λαχτάρα.

Στην άγια έπαλξη θα σκαρφαλώσω,
να χτυπηθώ για Σε σαν μαχητής.
Κι αν πέσω όρθιος και αν ματώσω,
μάρτυρα, δούλο Σου, να με δεχτείς.

Είναι ένας χτύπος, μια ανάσα, μια ευχή,
είναι ένα όραμα γραμμένο στην καρδιά μου·
δικός Σου πρόμαχος καιΠρώτος στη γραμμή,
να 'ναι η μορφή Σου προσταγή, παρηγοριά μου.

Στην άγια έπαλξη θα σκαρφαλώσω,...

Ύμνοι

Ιδιόμελα Τριωδίου

Ιδιόμελα Τριωδίου

Δόξα Πατρὶ...
Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ´ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.
Καὶ νῦν...
Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κατεῤῥύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥᾳθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.

Απόδοση στη νεοελληνική

Δόξα Πατρί…
Άνοιξέ μου τις πύλες της μετανοίας Ζωοδότα, (εσύ που δίνεις τη ζωή)˙ Διότι από το πρωί αγρυπνεί το πνεύμα μου στον άγιο ναό σου, φέρνοντας το ναό του σώματός μου όλον μολυσμένο˙ Αλλά ως συμπαθής καθάρισέ με με το εύσπλαχνο έλεός σου.
Και νυν…
Κάνε ευθείς για μένα τους δρόμους της σωτηρίας, Θεοτόκε˙ Διότι ρύπανα (μόλυνα) την ψυχή μου με αισχρές αμαρτίες, δαπανώντας με ραθυμία (με οκνηρία) όλη τη ζωή μου˙ Με τις δικές σου πρεσβείες λύτρωσέ με από κάθε ακαθαρσία.

Κοντάκιο Ασώτου

Κοντάκιο Ασώτου

Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα, ὅν μοι παρέδωκας πλοῦτον· ὅθεν σοι τὴν τοῦ Ἀσώτου, φωνὴν κραυγάζω· Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου Πάτερ οἰκτίρμον, δέξαι με μετανοοῦντα, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.

Απόδοση στη νεοελληνική

Αφού απομακρύνθηκα ασύνετα (άμυαλα) από την πατρική σου δόξα, σκόρπισα στις κακίες τον πλούτο που μου παρέδωσες. Γι' αυτό σου κραυγάζω τη φωνή του Ασώτου· Αμάρτησα μπροστά σου, σπλαχνικέ Πατέρα· Δέξου με μετανοημένο ως έναν από τους μισθωτούς σου.

Τριώδιο

Ώρα για λίγο παιχνίδι!

 
 
 
 
 
 
 
 

Απάντησε σωστά τις σχετικές ερωτήσεις με τους Αγγέλους στο παρακάτω Quiz.

«Όποιος βιάζεται... δεν σκοντάφτει πάντα»

Μη μένουμε στην πτώση, λοιπόν. Η ...καλή βιασύνη που έδειξε ο άσωτος ας αποτελεί παράδειγμα για μας.

Image
 
 
 
 
 
 

Απάντησε σωστά τις ερωτήσεις γενικών γνώσεων στο παρακάτω Quiz.

2020 10 10 REBUS

Δες τη λύση του προηγούμενου Rebus

Σαν τους Αγίους θ' αγωνιστούμε.

Επόμενησυνάντηση:Σάββατο6 Μαρτίου

organvseis.jpg

Προσευχή για τη μελέτη της Αγίας Γραφής

Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν σου κυρηγμάτων κατανόησιν. ῎Ενθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Φιλάνθρωπε Δέσποτα, λάμψε μέσα στίς καρδιές μας, πλούσιο τό καθαρό φῶς τῆς θεϊκῆς Σου γνώσης καί ἄνοιξε τά μάτια τῆς διάνοιάς μας γιά νά κατανοήσουμε τά λόγια τοῦ εὐαγγελίου Σου. Βάλε βαθιά μέσα μας καί τό θεῖο φόβο τῶν εὐλογημένων ἐντολῶν Σου ὥστε, ἀφοῦ κατανικήσουμε ὅλες τίς ἁμαρτωλές σαρκικές μας ἐπιθυμίες, νά ζήσουμε πνευματική ζωή μέ πράξεις καί σκέψεις μόνο ὅσες εἶναι εὐχάριστες σ᾿ Ἐσένα. (Ζητᾶμε ἀπό Ἐσένα ὅλα αὐτά) γιατί Ἐσύ εἶσαι πού φωτίζεις τά σωματικά μας μάτια μέ τό φυσικό φῶς καί τά μάτια τῆς ψυχῆς μας μέ τό φῶς τῶν ἀληθειῶν Σου, Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Θεός, καί σ’ Ἐσένα ἀπευθύνουμε τή δοξολογία μας, καθώς καί στόν Πατέρα Σου καί στό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Σου Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀτέλειωτους αἰῶνες. ᾿Αμήν. 

Προσευχή στον φύλακα άγγελο

Ἅγιε ῎Αγγελε, ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ ταλαιπώρου μου ζωῆς, μὴ ἐγκαταλίπῃς με τὸν ἁμαρτωλόν, μηδὲ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρασίαν μου· μὴ δῴης χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι, κατακυριεῦσαί μου τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος· κράτησον τῆς ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρός μου, καὶ ὁδήγησόν με εἰς ὁδὸν σωτηρίας. Ναί, ἅγιε ῎Αγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καὶ σκεπαστὴς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ εἴ τι ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν με ἐν τῇ παρούσῃ νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργίσω τὸν Θεόν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. ᾿Αμήν

῞Αγιε ῎Αγγελε, ὁ παραστάτης τῆς ἄθλιας ψυχῆς μου καί τῆς ταλαίπωρης ζωῆς μου, μή μέ ἐγκαταλείπεις τόν ἁμαρτωλό, οὔτε νά ἀπομακρυνθεῖς ἀπό κοντά μου γιά τήν ἔλλειψη ἐγκράτειάς μου. Μή δώσεις τόπο στόν πονηρό δαίμονα νά γίνει κύριος κατακυριεύοντας τό θνητό μου αὐτό σῶμα. Κράτησε τό ἄθλιο καί παράλυτο χέρι μου καί ὁδήγησέ με στό δρόμο τῆς σωτηρίας. Ναί, ῞Αγιε ῎Αγγελε τοῦ Θεοῦ, (ἐσύ πού εἶσαι) ὁ φύλακας καί σκεπαστής τῆς ἄθλιας μου ψυχῆς καί τοῦ σώματος, συγχώρεσέ μου ὅλα ὅσα σέ στενοχώρησαν ὅλες τίς μέρες τῆς ζωῆς μου, καί ἐάν σέ κάτι ἁμάρτησα καί τή σημερινή μέρα. Σκέπασέ με καί τή νύχτα αὐτή καί διαφύλαξέ με ἀπό κάθε ἐπίδραση τοῦ ἐχθροῦ (διαβόλου), γιά νά μήν ἐξοργίσω τόν Θεό μέ κάποιο ἁμάρτημά μου. Καί προσευχήσου γιά μένα στόν Κύριο νά μέ στηρίξει στό φόβο του καί νά μέ ἀναδείξει ἄξιο δοῦλο τῆς ἀγαθότητάς του. ᾿Αμήν.

Έχεις κάποια ερώτηση;

Γράψε εδώ το μήνυμά σου: *

Για τους μικρότερούς μας φίλους:

Image
Image
Διαδικτυακές συναντήσεις | Κατηχητικά Σχολεία - Τμήμα Ανωτέρου © 2021 All Rights Reserved.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.